1. Wysokość czesnego ustala corocznie dyrektor szkoły.
 2. Wysokość czesnego nie powinna ulegać większym zmianom, przez cały okres edukacyjny danego ucznia, chyba, że w sposób znaczący wzrosną koszty utrzymania ucznia w szkole.
 3. W w/w sytuacji dyrektor może podjąć decyzję o zmianie wysokości opłat.
 4. Czesne opłaca uczeń lub jego rodzice/opiekunowie zawsze do 10 każdego miesiąca, na konto lub w sekretariacie szkoły.
 5. Za nieterminowe wpłacanie czesnego naliczane są odsetki karne w wysokości obowiązujących odsetek ustawowych od dnia wymagalności zobowiązania do dnia wpłaty.
 6. Jeżeli uczeń lub jego rodzice/opiekunowie uchylają się od uiszczania czesnego w umówionym terminie, ZSE w Puławach podejmuje w kolejności następujące kroki:
  • wzywa zobowiązanego do uiszczenia należności, określając termin wpłaty,
  • skreśla zadłużonego z listy uczniów ZSE,
  • występuje na drogę cywilno-prawną.
 7. W każdym roku trzyletniego cyklu edukacyjnego czesne opłacane jest przez 12 miesięcy.
 8. W sytuacjach losowych uczeń może zostać zwolniony z opłat czesnego lub z części czesnego, po złożeniu przez rodziców/opiekunów podania   i udokumentowaniu trudnej sytuacji losowej.
 9. Decyzję podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Decyzja może być wydana na stałe lub na czas określony.
 10. Uczniowie szkół wiejskich z wysoką średnią ocen i z wzorowym sprawowaniem, gdzie nie ma siedziby gimnazjum/liceum, mogą mieć przyznane stypendium naukowe.
 11. W przypadku, kiedy uczeń w trakcie roku szkolnego zmienia szkołę z przyczyn niezależnych od szkoły, przed odebraniem dokumentów zobowiązany jest do wpłaty czesnego za miesiąc następny.

 

som

vulcan

DlaczegoMy2022

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

logotyperasmus 2

Facebook