Opłaty wnosimy do 10 dnia każdego miesiąca w sekretariacie szkoły lub na konto bankowe.
Rachunek bankowy prowadzony jest przez Bank PKO BP O/I  Puławy.

 Numer konta bankowego 98 1020 3219 0000 9202 0158 0836

W każdym roku, cyklu edukacyjnego, czesne opłacane jest przez 12 miesięcy.
W sytuacjach losowych, uczeń może zostać zwolniony z opłat czesnego lub z części czesnego, po złożeniu przez rodziców/opiekunów podania i udokumentowaniu trudnej sytuacjilosowej.

som

vulcan

DlaczegoMy2022

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

logotyperasmus 2

Facebook